សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ ការវិភាជន៍ថវិកាថ្នាក់​ជាតិ​ និង​ការ​ចូល​រួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាមួយ​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

ទាញយក​ឯកសារ​ជាទំរង់ PDF (ភាសាខ្មែរ)  Download the document as PDF in (English)

ទាញយក​ឯកសារ​ជាទំរង់ PDF (ភាសាខ្មែរ)  Download the document as PDF in (English)

Related posts

January 23, 2024
CPDD congratulates its new members

CPDD has honor to congratulate to its two new members: ANKO and PK

September 22, 2023
A group of CSOs in Cambodia celebrate Access to Information Day

Recognizing the significance of access to information, the 74th UN General Assembly proclaimed 28th September as the International Day for Universal Access to Information (IDUAI) at the UN level in October 2019. This designation had been proclaimed by the UNESCO General Conference in 2015, following the adoption of the 38 C/Resolution 57. In Cambodia, the […]

August 31, 2023
Joint Analysis on​ National Budget Allocation and Civic Engagement for Sub-national Administrations (SNAs)

Download the document as PDF in (English) | ទាញយក​ឯកសារ​ជាទំរង់ PDF (ភាសាខ្មែរ) Download the document as PDF in (English) | ទាញយក​ឯកសារ​ជាទំរង់ PDF (ភាសាខ្មែរ)

August 25, 2023
Authority discusses business permits, vending spots, and social protection

Street vendors brought their prioritize issues and concerns to municipality administrations to discuss business permits, vending spots, and social protection.

June 28, 2023
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្តេជ្ញាចិត្ត របស់គណបក្សនយោបាយ ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

ការប្តេជ្ញាចិត្ត របស់គណបក្សនយោបាយ ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

1 2 3 4

Disclaimer

Coalition for Partnership in Democratic Development Organization is a non-profit organization, neutrality, no racism, no religions discrimination, no siding with political tendency, no political performance, not being a political tool including not providing a mean of materials, finance, human resources in order to support any political party.
DONATE US
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram